КОСАРА СТИЛ

КОСАРА СТИЛ е фирма с дългогодишна история, основана през 1995 г. и доказала качествата си на лидер в текстилопроизводството на българския пазар. За кратък период от време фирмата успява да се наложи на пазара за дамска конфекция, залагайки на елегантна линия, подчертана женственост и практичност. С екип от 30 професионалиста КОСАРА СТИЛ разширява своята дейност като започва изработване на униформи за

училища, униформи за хотели и ресторанти, за банкови служители, както и за всяка друга професионална сфера с нужда от подчертана корпоративна и брандова идентичност. От десет години КОСАРА СТИЛ е ориентирана към чуждестранни пазари, утвърждавайки името си като надежден и сигурен партньор за гарантирано качество на продукцията.

АДРЕС
  • Адрес: гр. Смолян, кв. „Райково“,
    ул. „Коста Аврамиков“ No2A
  • Телефон: 0301 62606
  • Email: kosarastyle@gmail.com

Внедряваме иновативна технология за рециклиране и повторно използване на текстилни отпадъчни материали!

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на  програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”

През май 2021 г. Косара-Р ЕООД стартира двугодишен проект, насочен към внедряване на ново за компанията технологично решение за преработка на текстилни отпадъци, генерирани от производството, което едновременно ще намали въздействието върху околната среда в резултат на производствения процес и ще има положителен икономически ефект за компанията. 

Проектът се осъществява в партньорство с норвежката компания – SINTEF, която ще предостави професионални консултации и съвети относно възможностите за сертифициране на новите продукти в съответствие с хармонизираните европейски стандарти.

Финансирането се осъществява от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, като общият бюджет е 695 750 EUR, от които 415 000 EUR безвъзмездни средства и 280 750 EUR собствени средства.


Косара Стил-Р ООД започва изпълнението на проект „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.089, “Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 12 октомври 2021г. между Косара Стил-Р ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-1804-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваният резултат от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общата стойност на проекта възлиза на 50 000лв, като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за покриване на оперативни разходи на компанията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Периодът за изпълнение на проектните дейности е 3 месеца. В следствие на изпълнението на проекта се очаква продължаване на дейността на компанията и справяне с негативния ефект от пандемията COVID-19.

Проект  № BG16RFOP002-2.089-1804-C01, „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Косара Стил-Р ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Косара-Р ЕООД започва изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.089, “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 11 август 2021г. между Косара-Р ЕООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-1789-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваният резултат от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общата стойност на проекта възлиза на 50 000лв, като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за покриване на оперативни разходи на компанията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Периодът за изпълнение на проектните дейности е 3 месеца. В следствие на изпълнението на проекта се очаква продължаване на дейността на компанията и справяне с негативния ефект от пандемията COVID-19.

Проект № BG16RFOP002-2.089-1789-C01, „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Косара-Р ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


На 8-ми декември 2020 г. Косара-Р ЕООД започна изпълнението на проект IN1GB-0037449 „Косара-Р ЕООД – Тампоридис Елефтериос: подобряване на производствените възможности чрез съвместни дейности и трансгранично сътрудничество“.

Проектът се изпълнява съвместно от Косара-Р ЕООД и гръцкото дружество Тампоридис Елефтериос. Основната цел на проекта е да се увеличи експортният потенциал на Косара-Р ООД и Тампоридис Елефтериос и да се разшири тяхната икономическа дейност. Очакваната продължителност на проекта е 3 години с дата на приключване 8-ми декември 2023 г. Проектът предвижда изграждане на сграда за складово–логистична и търговска дейност в гр. Смолян. Гръцкият партньор ще придобие специализирано шевно оборудване. 

Общият бюджет на проекта възлиза на 580 428,96 евро, от които 320 687,00 евро са принос от ЕФРР,  56 591,82 евро са принос от националните фондове на държавите, участващи в програмата, а 203 150,14 евро са собствени средства на двата партньора в проекта. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A.

Проект IN1GB-0037449 „Косара-Р ЕООД – Тампоридис Елефтериос: подобряване на производствените възможности чрез съвместни дейности и трансгранично сътрудничество“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския Съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Косара-Р“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз, Управляващия орган и Съвместния секретариат.


 

Косара-Р ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на СМР за изграждане на сграда за складово–логистична и търговска дейност в УПИ II – 921.432, 921.854 (ПИ с идент. № 67653.921.858) кв.91 по плана на гр. Смолян, кв. Райково със застроена площ 1656,84 кв. м.“.

Процедурата се провежда в рамките на изпълнението на проект IN1GB-0037449 „Косара-Р ЕООД – Тампоридис Елефтериос: подобряване на производствените възможности чрез съвместни дейности и трансгранично сътрудничество“ съгласно договор B5.3d.07/08.12.2020г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Пълният комплект документи за кандидатстване може да намерите тук: https://www.eufunds.bg/bg/node/7365

Офертите се подават на адрес гр. Смолян, ул. Коста Аврамиков 2А всеки работен ден от 8:00 до 17:00ч. до 28.05.2021г. вкл.  

Краен срок за подаване на офертите: 28.05.2021г., 17:00ч.

В отговор на постъпил въпрос Косара-Р ЕООД публикува разяснение към потенциалните кандидати по процедура за избор на изпълнител с предмет процедура „Изпълнение на СМР за изграждане на сграда за складово–логистична и търговска дейност в УПИ II – 921.432, 921.854 (ПИ с идент. № 67653.921.858) кв.91 по плана на гр. Смолян, кв. Райково със застроена площ 1656,84 кв. м.“.

Разяснението може да бъде намерено тук


 

КОСАРА СТИЛ-Р ООД започва изпълнението на проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по процедура BG16RFOP002-2.083, “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 22 октомври 2020г. КОСАРА СТИЛ-Р ООД получи ваучер №000068 тип 2, група 2 с номинална стойност 20 000,00 лв. и срок на валидност 2 месеца за изпълнение на проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.

Основната цел на проекта е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

Общата стойност на проекта възлиза на 20 000лв, като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за внедряване в предприятието на 3D CAD софтуер за триизмерна симулация на модели, попадаща в група 2 – ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси. Очакваният резултат от проекта е внедреното софтуерно решение да доведе до оптимизиране и по-добро проследяване на производствените процеси в КОСАРА СТИЛ-Р ООД.


КОСАРА СТИЛ-Р ООД започва изпълнението на проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073, “ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 06 юли 2020г. между КОСАРА СТИЛ-Р ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2889-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта възлиза на 10 000лв, като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Очакваният резултат от изпълнението на проекта е продължаване на дейността на компанията и справяне с негативния ефект от пандемията COVID-19.


 „Косара-Р“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции“

Процедурата се състои от следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Оборудване за кроене
Обособена позиция 2: Шевно оборудване за тежки материи
Обособена позиция 3: Специализирано шевно оборудване
Обособена позиция 4: Оборудване за гладене и довършителни операции

Процедурата се провежда в рамките на изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.040-0277-C01, “Повишаване конкурентоспособността и осигуряване устойчивото развитие на „КОСАРА-Р“ ЕООД“. Срокът за подаване на оферти е 06.04.2020г., като оферти ще се приемат до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg), откъдето е достъпна и може да бъде изтеглена тръжната документация.


„Косара-Р“ ЕООД прекратява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции“

Въз връзка с Решение №13/30.03.2020г. и въз основа на чл. 9, ал. 1, т. 5 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет Косара-Р ЕООД прекратява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Оборудване за кроене
Обособена позиция 2: Шевно оборудване за тежки материи
Обособена позиция 3: Специализирано шевно оборудване
Обособена позиция 4: Оборудване за гладене и довършителни операции“

Мотиви по чл. 9, ал. 1: установени са нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.


„Косара-Р“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции“

Процедурата се състои от следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Оборудване за кроене
Обособена позиция 2: Шевно оборудване за тежки материи
Обособена позиция 3: Специализирано шевно оборудване
Обособена позиция 4: Оборудване за гладене и довършителни операции

Процедурата се провежда в рамките на изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.040-0277-C01, “Повишаване конкурентоспособността и осигуряване устойчивото развитие на „КОСАРА-Р“ ЕООД“. Срокът за подаване на оферти е 03.04.2020г., като оферти ще се приемат до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg), откъдето е достъпна и може да бъде изтеглена тръжната документация.


“Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

„Косара-Р“ ЕООД започва изпълнението на проект за подобряване на производствения капацитет на предприятието по процедура BG16RFOP002-2.040

На 24 февруари 2020г. между „Косара-Р“ ЕООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.040-0277-C01 за изпълнение на проект „Повишаване конкурентоспособността и осигуряване устойчивото развитие на
„КОСАРА-Р“ ЕООД“.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „КОСАРА-Р“ ЕООД и осигуряване устойчиво развитие на предприятието на българския и международен пазари на облекла.

Общата стойност на проекта възлиза на 909 909.00 лв, от които 636 936.30 лв са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за внедряване на
производствено оборудване за оптимизиране на производствения процес и увеличаване на мощностите в основните производствени процеси.

Предвидените дейности включват внедряване на технологични решения за повишаване на капацитета на кроене, осигуряване на точност и висока производителност при рязането на настила, ускоряване на подготовката на разкроените изделия за шиене, оптимизиране на шевния процес и повишаване на капацитета на гладене. Тяхната реализация се очаква да доведе до постигане на специфичните цели на проекта и следните резултати:
– повишаване капацитета и производителността на основните производствени процеси, а именно кроене и подлепване, шиене, гладене на изделията;
– оптимизиране изпълнението на всички производствени процеси (кроене, подлепване, гладене, шиене и довършителни операции);
– намаляване на производствените разходи и повишаване ефективността;
– осигуряване на възможност за изпълнение на по-сложни модели благодарение на модерните технологии, работещи с широк диапазон от материали и възможността за създаване и запаметяване на значителен набор от програми, което ще позволи и разнообразяване на продуктовото портфолио;
– постигане на по-добър краен търговски вид на облеклата.

Успешното изпълнение на дейностите по проекта ще доведе до повишаване на капацитета и
конкурентоспособността на предприятието, а оттам засилване и на експортния му потенциал.


“Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ (проект 2018-та година)

„Косара-Р“ ЕООД стартира изпълнението на проект за подобряване на ресурсната ефективност на предприятието

През ноември 2018г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-3.004-0112-C01, „Косара-Р“ ЕООД внедрява съвременни технологични решения за оптимизиране на производствения процес и постигане на ресурсна ефективност“.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта възлиза на 626 369 лв, от които 438 458 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за инвестиции във високо технологично и прецизно оборудване, използващо безотпадни, автоматизирани и ултразвукови технологии, както и за специализирани машини за обработване на отпадъци от текстил и от хартия и картон, с които ще се затвори цикъла на производство.

Основната цел на проекта е оптимизиране на производствения процес и повишаване на ресурсната ефективност на фирма „Косара-Р“ ЕООД чрез внедряване в производството на пилотна технология за безотпадно производство, основана на ефективно управление на влаганите суровини и отпадъци, която представлява производствена иновация.


 

„Технологична модернизация за повишаване експортния потенциал“ (проект 2016-та година)

„Косара-Р“ ЕООД стартира изпълнението на проект за технологична модернизация за повишаване експортния потенциал

През юни 2016г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0301-C01, „Технологична модернизация за повишаване експортния потенциал на „Косара-Р“ ЕООД“

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта възлиза на 582 800лв, от които 407 960 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат инвестирани в закупуването на ново специализирано шевно оборудване.

Общата цел на проекта е да повиши експортния потенциал на фирма „КОСАРА-Р“ ЕООД, както и да осигури устойчивото развитие на предприятието на българския и международен пазар на облекла. Инвестицията, предвидена в настоящия проект ще създаде техническата обезпеченост, необходима на фирмата за трайно установяване на европейския пазар и утвърждаването й като конкурентоспособен производител на облекла и коректен партньор. Успешната реализация на общата цел ще бъде осигурена чрез осъществяването на две специфични цели, а именно:
– оптимизация и автоматизация на производствения процес;
– увеличаване на производствените мощности на предприятието.

Реализацията на дейностите по проекта се очаква да доведат до следните резултати:
* повишаване качеството на изработваната продукция;
* увеличаване на производствения капацитет на предприятието;
* разнообразяване на продуктовото портфолио и оптимизация на производствения процес;

Успешното реализиране на проекта ще позволи на „КОСАРА-Р“ ЕООД да предложи, както на българския, така и на международните пазари продукция с по-високо качество на конкурентни цени и в кратки срокове.