КОСАРА СТИЛ

КОСАРА СТИЛ е фирма с дългогодишна история, основана през 1995 г. и доказала качествата си на лидер в текстилопроизводството на българския пазар. За кратък период от време фирмата успява да се наложи на пазара за дамска конфекция, залагайки на елегантна линия, подчертана женственост и практичност. С екип от 30 професионалиста КОСАРА СТИЛ разширява своята дейност като започва изработване на униформи за

училища, униформи за хотели и ресторанти, за банкови служители, както и за всяка друга професионална сфера с нужда от подчертана корпоративна и брандова идентичност. От десет години КОСАРА СТИЛ е ориентирана към чуждестранни пазари, утвърждавайки името си като надежден и сигурен партньор за гарантирано качество на продукцията.

АДРЕС
  • Адрес: гр. Смолян, кв. „Райково“,
    ул. „Коста Аврамиков“ No2A
  • Телефон: 0301 62606
  • Email: kosarastyle@gmail.com

КОСАРА СТИЛ-Р ООД започва изпълнението на проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073, “ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 06 юли 2020г. между КОСАРА СТИЛ-Р ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2889-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта възлиза на 10 000лв, като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Очакваният резултат от изпълнението на проекта е продължаване на дейността на компанията и справяне с негативния ефект от пандемията COVID-19.


 „Косара-Р“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции“

Процедурата се състои от следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Оборудване за кроене
Обособена позиция 2: Шевно оборудване за тежки материи
Обособена позиция 3: Специализирано шевно оборудване
Обособена позиция 4: Оборудване за гладене и довършителни операции

Процедурата се провежда в рамките на изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.040-0277-C01, “Повишаване конкурентоспособността и осигуряване устойчивото развитие на „КОСАРА-Р“ ЕООД“. Срокът за подаване на оферти е 06.04.2020г., като оферти ще се приемат до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg), откъдето е достъпна и може да бъде изтеглена тръжната документация.


„Косара-Р“ ЕООД прекратява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции“

Въз връзка с Решение №13/30.03.2020г. и въз основа на чл. 9, ал. 1, т. 5 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет Косара-Р ЕООД прекратява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Оборудване за кроене
Обособена позиция 2: Шевно оборудване за тежки материи
Обособена позиция 3: Специализирано шевно оборудване
Обособена позиция 4: Оборудване за гладене и довършителни операции“

Мотиви по чл. 9, ал. 1: установени са нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.


„Косара-Р“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции“

Процедурата се състои от следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Оборудване за кроене
Обособена позиция 2: Шевно оборудване за тежки материи
Обособена позиция 3: Специализирано шевно оборудване
Обособена позиция 4: Оборудване за гладене и довършителни операции

Процедурата се провежда в рамките на изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.040-0277-C01, “Повишаване конкурентоспособността и осигуряване устойчивото развитие на „КОСАРА-Р“ ЕООД“. Срокът за подаване на оферти е 03.04.2020г., като оферти ще се приемат до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg), откъдето е достъпна и може да бъде изтеглена тръжната документация.


“Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

„Косара-Р“ ЕООД започва изпълнението на проект за подобряване на производствения капацитет на предприятието по процедура BG16RFOP002-2.040

На 24 февруари 2020г. между „Косара-Р“ ЕООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.040-0277-C01 за изпълнение на проект „Повишаване конкурентоспособността и осигуряване устойчивото развитие на
„КОСАРА-Р“ ЕООД“.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „КОСАРА-Р“ ЕООД и осигуряване устойчиво развитие на предприятието на българския и международен пазари на облекла.

Общата стойност на проекта възлиза на 909 909.00 лв, от които 636 936.30 лв са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за внедряване на
производствено оборудване за оптимизиране на производствения процес и увеличаване на мощностите в основните производствени процеси.

Предвидените дейности включват внедряване на технологични решения за повишаване на капацитета на кроене, осигуряване на точност и висока производителност при рязането на настила, ускоряване на подготовката на разкроените изделия за шиене, оптимизиране на шевния процес и повишаване на капацитета на гладене. Тяхната реализация се очаква да доведе до постигане на специфичните цели на проекта и следните резултати:
– повишаване капацитета и производителността на основните производствени процеси, а именно кроене и подлепване, шиене, гладене на изделията;
– оптимизиране изпълнението на всички производствени процеси (кроене, подлепване, гладене, шиене и довършителни операции);
– намаляване на производствените разходи и повишаване ефективността;
– осигуряване на възможност за изпълнение на по-сложни модели благодарение на модерните технологии, работещи с широк диапазон от материали и възможността за създаване и запаметяване на значителен набор от програми, което ще позволи и разнообразяване на продуктовото портфолио;
– постигане на по-добър краен търговски вид на облеклата.

Успешното изпълнение на дейностите по проекта ще доведе до повишаване на капацитета и
конкурентоспособността на предприятието, а оттам засилване и на експортния му потенциал.


“Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ (проект 2018-та година)

„Косара-Р“ ЕООД стартира изпълнението на проект за подобряване на ресурсната ефективност на предприятието

През ноември 2018г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-3.004-0112-C01, „Косара-Р“ ЕООД внедрява съвременни технологични решения за оптимизиране на производствения процес и постигане на ресурсна ефективност“.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта възлиза на 626 369 лв, от които 438 458 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за инвестиции във високо технологично и прецизно оборудване, използващо безотпадни, автоматизирани и ултразвукови технологии, както и за специализирани машини за обработване на отпадъци от текстил и от хартия и картон, с които ще се затвори цикъла на производство.

Основната цел на проекта е оптимизиране на производствения процес и повишаване на ресурсната ефективност на фирма „Косара-Р“ ЕООД чрез внедряване в производството на пилотна технология за безотпадно производство, основана на ефективно управление на влаганите суровини и отпадъци, която представлява производствена иновация.


 

„Технологична модернизация за повишаване експортния потенциал“ (проект 2016-та година)

„Косара-Р“ ЕООД стартира изпълнението на проект за технологична модернизация за повишаване експортния потенциал

През юни 2016г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0301-C01, „Технологична модернизация за повишаване експортния потенциал на „Косара-Р“ ЕООД“

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта възлиза на 582 800лв, от които 407 960 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат инвестирани в закупуването на ново специализирано шевно оборудване.

Общата цел на проекта е да повиши експортния потенциал на фирма „КОСАРА-Р“ ЕООД, както и да осигури устойчивото развитие на предприятието на българския и международен пазар на облекла. Инвестицията, предвидена в настоящия проект ще създаде техническата обезпеченост, необходима на фирмата за трайно установяване на европейския пазар и утвърждаването й като конкурентоспособен производител на облекла и коректен партньор. Успешната реализация на общата цел ще бъде осигурена чрез осъществяването на две специфични цели, а именно:
– оптимизация и автоматизация на производствения процес;
– увеличаване на производствените мощности на предприятието.

Реализацията на дейностите по проекта се очаква да доведат до следните резултати:
* повишаване качеството на изработваната продукция;
* увеличаване на производствения капацитет на предприятието;
* разнообразяване на продуктовото портфолио и оптимизация на производствения процес;

Успешното реализиране на проекта ще позволи на „КОСАРА-Р“ ЕООД да предложи, както на българския, така и на международните пазари продукция с по-високо качество на конкурентни цени и в кратки срокове.